Coop in Phitsanulok

ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์  โครงการสหกรณ์ ระเบียบและข้อบังคับ  สวัสดิการ  การจัดชั้นสมาชิก
   สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
Online:  25
Visits:  105,090
Today:  38
PageView/Month:  1,576
Last Update:  8/10/2561

Email:coopnikom.bk@gmail.com
ที่อยู่ 514/1 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ
จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65410 


"ปฏิรูปองค์กรทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกและชุมชน ด้วยวิถีทางสหกรณ์"

 

1. ขยายการให้บริการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชนอย่างแท้จริง

2. บริหารจัดการเงินทุนดำเนินงานของสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 3. พัฒนาองค์กรตามแนวทางธรรมภิบาล

4. บริหารจัดการองค์กรด้วยรูปแบบการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

5. มุ่งพัฒนาบุคลากรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

6. บูรณาการพัฒนาธุรกิจ กิจกรรมของสหกรณ์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

 

1. เพื่อขยายจุดบริการแก่สมาชิก และจัดสวัสดิการแก่สมาชิกพร้อมทั้งกิจกรรม    
    พัฒนาชุมชน

2. เพื่อให้มีการรับบริการเงินทุนของสหกรณ์ให้เอื้อแก่การดำเนินงาน

3. เพื่อให้สหกรณ์มีการบริหารงานด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

4. เพื่อให้สหกรณ์นำเอาแนวทางบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้
    กับการดำเนินงาน

5. เพื่อให้บุคลากรของสหกรณ์มีศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ

6. เพื่อให้สหกรณ์ดำเนินธุรกิจแบบบูรณาการสอดคล้องกับยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ll Home ll เกี่ยวกับเรา ll คณะบริหาร ll ธุรกิจสหกรณ์ ll สินค้าสหกรณ์ ll กระดานถาม-ตอบ ll ติดด่อเรา ll
 
Online:  25
Visits:  105,090
Today:  38
PageView/Month:  1,576